Dokumenty

Pro stažení dokumentu klikněte na vybraný odkaz nížeVRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14ti DENNÍ LHŮTĚ

Kupující je povinen se seznámit Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky a uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje e-hop eshop.kpled.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

Podmínky pro odstoupení ve lhůtě 14 dní od doručení

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Vrácení v původním nepoškozeném obalu

Ze zákona sice není povinnost vracet zboží v původním nepoškozeném obalu, prodejce má ale právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Mezi tyto náklady může být zahrnuto i znovu zabalení zboží. Proto doporučujeme zboží vracet v původním nepoškozeném obalu!

Vyzkoušení zboží

Zboží si můžete vyzkoušet, od toho taky je stanovená lhůta 14 dní pro odzkoušení a vrácení zboží, nemělo by však dojít k  zjevnému opotřebení zboží. Zboží může být použito, ale je třeba počítat s náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě a započteny na částku za vrácené zboží.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Právo na odstoupení od smlouvy

7.1.          Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

7.2.          Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

7.2.1.           vyčerpání zásob objednaného zboží,

7.2.2.           nepřevzetí zboží při jeho dodání,

7.2.3.           zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu,

7.2.4.           uvedení chybných údajů při objednávání zboží,

7.2.5.           objednání zboží za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud bylo zboží za tuto cenu nabízeno v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu,

7.2.6.           dalších hodných zvláštního zřetele,

7.3.          Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne

7.3.1.           převzetí zboží, pokud jde o kupní smlouvu,

7.3.2.           převzetí poslední dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí,

7.3.3.           převzetí první dodávky zboží, pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží,

7.3.4.           uzavření smlouvy, pokud jde o jinou smlouvu,

7.4.          Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

7.4.1.           o dodávce zboží, které bylo upraveno podle vašeho přání nebo pro vaši osobu, tedy zejména v případě uzavření smlouvy o dílo,

7.4.2.           o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

7.4.3.           o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

7.4.4.           o poskytování služeb, jestliže byly splněny s vaším předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

7.4.5.           dalších, pokud tak stanoví právní předpis,

7.5.          Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

7.5.1.           vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním

7.5.1.1.         poštou na adresu našeho sídla,

7.5.1.2.         e-mailem na naši e-mailovou adresu;

7.5.2.           osobně v kterékoli naší provozovně,

7.5.3.           telefonicky na našem telefonním čísle,

7.6.          Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

7.7.          Vrácení zboží po odstoupení od smlouvy. Odstoupíte-li od smlouvy, jste povinni nám zboží na vaše vlastní náklady vrátit nejlépe současně s odstoupením od smlouvy, nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení a to nejlépe

7.7.1.           odesláním zboží na adresu našeho sídla,

7.7.2.           osobně v kterékoli naší provozovně,

Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neznečištěné, neopotřebené a nejevící známky užívání, včetně veškerého příslušenství a dokumentace, pokud možno v původním obalu. Zároveň jste povinni vrátit nám i veškeré dárky a bonusy, které jste obdrželi na základě zrušené smlouvy.

7.8.          Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než nám zboží vrátíte nebo prokážete, že nám bylo zboží odesláno. Zaplacené náklady na dodání zboží vám vrátíme pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu srovnatelnému způsobu dodání, který nabízíme. Pokud dojde ke snížení hodnoty vraceného zboží v důsledku nakládání s ním jinak, než jak je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností, bude vracená částka ponížena o částku, o kterou se hodnota zboží snížila. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem

8.1.          Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží dodaného na základě kupní smlouvy. Na vady zboží a služeb poskytnutých na základě smlouvy o dílo se tato část obchodních podmínek použije také, a to v rozsahu dovoleném právní předpisy.

8.2.          Záruční doba. Záruční doba je 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců, od převzetí zboží.

8.3.          Naše odpovědnost za vady zboží. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí a v záruční době nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že zboží

8.3.1.           má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy očekávat,

8.3.2.           se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.3.3.           odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.3.4.           je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.3.5.           vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.4.          Prodloužená záruka za jakost. Pokud je na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží, v reklamě nebo ve smlouvě uvedena doba, po kterou lze zboží nebo jeho část použít a která je delší než záruční doba, odpovídáme vám po uplynutí záruční doby za to, že do uplynutí uvedené doby

8.4.1.           budou zboží nebo jeho část způsobilé k použití pro svůj obvyklý účel,

8.4.2.           si zboží nebo jeho část zachovají své obvyklé vlastnosti.

Doba prodloužené záruky za jakost počíná běžet současně se záruční dobou. Prodlouženou záruku za jakost poskytujeme pouze na některé zboží, pokud je její doba u zboží uvedena způsoby uvedenými výše.

8.5.          Omezení odpovědnosti. Neodpovídáme vám

8.5.1.           u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

8.5.2.           za opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

8.5.3.           u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí,

8.5.4.           za vady zboží, vyplývá-li to, zejména u zboží zuživatelného a podléhajícího rychlé zkáze, z jeho povahy,

8.5.5.           pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu,

8.5.6.           pokud jste vadu sami způsobili,

8.5.7.           u smlouvy o dílo za vady mající původ v materiálech či podkladech, které jste nám k provedení díla dodali.

8.6.          Doba pro uplatnění práva. Zboží jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Vaše právo z odpovědnosti za vady zboží jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v záruční době nebo době prodloužené záruky za jakost. V opačném případě vaše právo z odpovědnosti za vady zboží zaniká a nebude vám přiznáno.

8.7.          Vaše práva při výskytu vady zboží. Má-li zboží vadu, máte právo:

8.7.1.           na bezplatné odstranění vady,

8.7.2.           pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, na dodání nového zboží bez vad, pokud se však vada týká pouze součásti zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; v případě smlouvy o dílo však nemáte právo požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla nám nelze vrátit či předat vzhledem k jeho povaze,