VRÁCENÍ ZBOŽÍ VE 14ti DENNÍ LHŮTĚ

Kupující je povinen se seznámit Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky a uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje e-hop eshop.kpled.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

Podmínky pro odstoupení ve lhůtě 14 dní od doručení

Zakoupené zboží můžete vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.

Vrácení v původním nepoškozeném obalu

Ze zákona sice není povinnost vracet zboží v původním nepoškozeném obalu, prodejce má ale právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží. Mezi tyto náklady může být zahrnuto i znovu zabalení zboží. Proto doporučujeme zboží vracet v původním nepoškozeném obalu!

Vyzkoušení zboží

Zboží si můžete vyzkoušet, od toho taky je stanovená lhůta 14 dní pro odzkoušení a vrácení zboží, nemělo by však dojít k  zjevnému opotřebení zboží. Zboží může být použito, ale je třeba počítat s náklady, které bude mít prodejce s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě a započteny na částku za vrácené zboží.

Účtování těchto poplatků předejdete, pokud zboží uvede do původního stavu sami (očištění, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na různorodost zboží je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

Dodržení 14ti denní lhůty

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je třeba, aby kupující předal prodávajícímu zakoupené zboží.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, první den lhůty je sobota).

Vrácení zboží

Jak již bylo uvedeno výše, zboží očistěte a řádně zabalte. Snažte se jej uvést do původního stavu. Ke zboží přiložte kopii doklady, tedy faktury přiložené ke zboží nebo zaslané prostřednictvím emailové schránky. Dále si prosím vytiskněte protokol o odstoupení od smlouvy ve formátu pdf, který vyplňte, podepište a přiložte ke zboží, jež vracíte.

V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží od kupujícího k prodávajícímu. Ohledně proplacení nákladů za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu má nárok kupující pouze v případě, že vrací veškeré zboží a současně v souladu s ust. § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku pouze na nejlevnější způsob dodání zboží. Tzn. nejlevnější způsob dopravy, přičemž se toto ustanovení nevztahuje na osobní odběr. Po dohodě v prodávajícím lze však proplatit náklady i za dražší způsob dopravy, není to ale již povinností prodávajícího.

V případě vrácení zboží, je třeba také vrátit dárky, které byly ke zboží prodávajícím darovány kupujícímu. Pokud tyto dárky kupující nevrátí, stejně tak pokud vrátí nekompletní zboží, má prodávající právo započíst náklady za dárek a uvedení zboží do kompletního stavu na částku za vrácené zboží.

Některé zboží nelze vrátit

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

o dodávce novin, periodik nebo časopisů

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno.

Reklamační řád

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před odesláním závazné objednávky a uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího se bere za souhlas.

Jako doklad o záruce vystavuje e-shop eshop.kpled.cz ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název zboží, cena, množství, katalogové číslo, datum prodeje).

 1. Záruční podmínky

Kupujícímu se doporučuje, aby při dodání zásilky od přepravce zkontroloval stav zásilky (poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která jeví známky poškození. Pokud takto poškozenou zásilku převezme, je nezbytné poškození sepsat v předávacím protokolu přepravce. Na pozdější reklamaci v tomto ohledu nebude brán zřetel.

Právo z vady (reklamace) musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Reklamovat nemůžete nedostatky, které vznikly běžným opotřebením, nesprávným použitím nebo které zákazník způsobil sám svým neodborným zacházením. Nelze reklamovat ani vadu, o které zákazník věděl před koupí nebo kvůli které při nákupu dostal slevu.

2. Postup při reklamaci zboží

V případě reklamace zboží nás prosím nejdříve kontaktujte na e-mailovou adresu objednavky@kpled.cz, kde Vám doporučíme jak dále postupovat a domluvíme se na nejvhodnějším následném postupu.

Dále prosím vyplňte reklamační protokol, který si můžete stáhnout zde: reklamační protokol a ten spolu s reklamovaným zbožím zašlete na adresu:

KPLED s.r.o., Dlouhá 806, 696 42 Vracov

Pokud reklamujete více zboží, je nutné vyplnit reklamační protokol pro každé zboží zvlášť. V protokolu nezapomeňte detailně popsat závadu, aby mohla být dostatečně posouzena a odstraněna. Pokud Vám k tomu nestačí vyhrazené místo v reklamačním protokolu, připojte k němu prázdný list papíru, kde uvedete všechny zbylé podrobnosti.

3. Vyřízení reklamace

Na vyřízení reklamace má prodávající ze zákona 30 dní od převzetí zboží. V případě, že reklamace bude oprávněná, má kupující dle ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů spojených s reklamačním řízením a to zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží. V tom případě oskenujte podací lístek a zašlete jej spolu s číslem účtu, na který Vám má být částka poukázána na náš kontaktní email objednavky@kpled.cz.

V případě, že výrobce reklamaci uzná, bude částka vrácena na Vámi uvedený účet.

Jak již bylo výše uvedeno, silně doporučujeme nás nejdříve kontaktovat na náš e-mail: objednavky@kpled.cz , kde se spolu domluvíme na všech podrobnostech. Na jednu stranu zákon totiž přiznává spotřebiteli právo na náhradu nezbytných nákladů spojených s reklamačním řízením, na druhou stranu ale zákon chrání i prodejce před šikanózním jednáním spotřebitelů. V případě, kdy spotřebitel zneužil svá práva k uplatnění reklamace zejména za účelem obohacení se nebo obcházení zákona, má právo požadovat po spotřebiteli náhradu nákladů. Dále pokud spotřebitel využil nestandartního způsobu dopravy reklamovaného zboží k prodejci, jde o neúměrný náklad a je možné požadovat pouze klasické poštovné.

V případě uznání reklamace, se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zákazník zboží z důvodu projevené vady zboží užívat, tedy o dobu probíhající reklamace. V případě výměny zboží za nové běží stále původní záruční lhůta, která se neprodlužuje. Nový občanský zákoník už totiž neobsahuje výslovné ustanovení starého zákoníku, podle něhož od výměny běžela nová dvouletá záruční doba.

Veškeré doklady týkající se reklamace si vždy pečlivě uschovejte.

Při reklamaci jsou rozeznávány 2 základní typy vad a to vady odstranitelné a vady neodstranitelné. Dle těchto uplatnění konkrétního typu vad pak dále zákazníkovi vyplývají různé možnosti uplatnění svého práva.

a)     Odstranitelné vady

b)    Neodstranitelné vady

4. Závěrečné ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1.12.2015. Je k dispozici ke stažení ve formátu pdf na stránkách 
e-shopu provozovaném na doménovém jméně https://eshop.kpled.cz/. Reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.